[Twoshot] Đưa anh về [1/2]


Ttitle: Đưa anh về.

Author: Park Kim Chon

Pairing: KaiBaek, ChanBaek

Rating: K

Genre: Pink, angst (?)

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

.

.

Đưa anh về 

 .

.

Continue reading

Advertisements